DRABINA DEKARSKA

WYCIĄG BUDOWLANY

WINDA DEKARSKA

TRANSPORT PIONOWY

Wyciąg
budow­lany

zamiast scho­dów czy blocz­ków.

Na VI pię­tro
w 2 minuty.

Wyciąg
budow­lany

zamiast
scho­dów
czy blocz­ków.

Na VI pię­tro
w 2 minuty.

MOŻLIWOŚCI

25m
wysięgu

25m
wysięgu

200kg
udźwigu

200kg
udźwigu

pewność i wygoda

pewność
i wygoda

Urzą­dze­nie nie pobiera prądu.
Napę­dzane jest nie­za­wod­nym
sil­ni­kiem spa­li­no­wym

marki HONDA.

Takie roz­wią­za­nie pozwala na pracę
w każ­dym miej­scu – bez zmar­twień
o dostęp­ność i wydol­ność
sieci ener­ge­tycz­nej.

Urzą­dze­nie nie pobiera prądu.
Napę­dzane jest nie­za­wod­nym
sil­ni­kiem spa­li­no­wym

marki HONDA.

Takie roz­wią­za­nie pozwala
na pracę w każ­dym miej­scu –
bez zmar­twień o dostęp­ność
i wydol­ność sieci ener­ge­tycz­nej.

KOSZTY

KOSZTY

Naj­mniej­sza kwota, za którą wypo­ży­czysz wyciąg to 2 000 zł – w tym trans­port, usta­wie­nie i przy­go­to­wa­nie do pracy oraz pięć dni robo­czych pracy wyciągu. Czas wypo­ży­cze­nia można prze­dłu­żyć – zapra­szamy do roz­mowy.

Ist­nieje moż­li­wość obsługi maszyny przez naszego ope­ra­tora. Wów­czas koszt i warunki usta­limy tele­fo­nicz­nie lub przy spo­tka­niu. Podob­nie w przy­padku zapo­trze­bo­wa­nia na wyciąg przez dłuż­szy czas.

Naj­mniej­sza kwota, za którą wypo­ży­czysz wyciąg to 2 000 zł – w tym trans­port, usta­wie­nie i przy­go­to­wa­nie do pracy oraz 5 dni robo­czych pracy wyciągu. Czas wypo­ży­cze­nia można prze­dłu­żyć – zapra­szamy do roz­mowy.

Ist­nieje moż­li­wość obsługi maszyny przez naszego ope­ra­tora. Wów­czas koszt i warunki usta­limy tele­fo­nicz­nie lub przy spo­tka­niu. Podob­nie w przy­padku zapo­trze­bo­wa­nia na wyciąg przez dłuż­szy czas.

BEZPIECZEŃSTWO

Spraw­ność tech­niczną naszego sprzętu gwa­ran­tują regu­larne prze­glądy
i zawsze cer­ty­fi­kuje je
Urząd Dozoru Tech­nicz­nego.

Może­cie Pań­stwo wypo­ży­czyć sprzęt,
ale pro­po­nu­jemy także obsługę przez prze­szko­lo­nego ope­ra­tora.

Spraw­ność tech­niczną naszego sprzętu gwa­ran­tują regu­larne prze­glądy i zawsze cer­ty­fi­kuje je
Urząd Dozoru Tech­nicz­nego.

Może­cie Pań­stwo wypo­ży­czyć sprzęt, ale pro­po­nu­jemy także obsługę przez prze­szko­lo­nego ope­ra­tora.

TAK TO WYGLĄDA

nie tylko wyciąg

Pra­cu­jemy tam, gdzie nie sięga
dra­bina, a sto­so­wa­nie rusz­to­wań jest nie­moż­liwe lub zupeł­nie nie­opła­calne.

Dzięki linom docie­ramy do trudno dostęp­nych miejsc, dzia­łamy moż­li­wie dys­kret­nie i bez­in­wa­zyj­nie.

OFERTA i INFORMACJE

Pra­cu­jemy tam, gdzie nie sięga dra­bina, a sto­so­wa­nie rusz­to­wań jest nie­moż­liwe lub zupeł­nie nie­opła­calne.

Dzięki linom docie­ramy do trudno dostęp­nych miejsc, dzia­łamy moż­li­wie dys­kret­nie i bez­in­wa­zyj­nie.

OFERTA i INFORMACJE

KONTAKT

Najszyb­szy kon­takt
pocztą e-mail
lub tele­fo­nicz­nie:

500 404 106

adres biura

01–779 WARSZAWA
ul Z. Kra­siń­skiego 38b
NIP: 5252635574

KONTAKT

Najszyb­szy kon­takt
pocztą e-mail
lub tele­fo­nicz­nie:

500 404 106

adres biura

01–779 WARSZAWA
ul Z. Kra­siń­skiego 38b
NIP: 5252635574